Sivuston ylläpitäjä


Ammattiliitto Pro
Selkämerenkuja 1 A
00180 Helsinki
www.proliitto.fi
jasenpalvelu@proliitto.fi
Puhelin 09 172 731

Liity jäseneksi nyt

Liity Pron jäseneksi tästä.

Kiinnostuitko?

Voit tilata isännöintialaa hoitavan Pron sopimusala-asiamiehen keskustelemaan sinun ja työtovereidesi kanssa isännöintialan kysymyksistä ja haasteista. Kerro meille mikä työpaikallasi askarruttaa, räätälöimme tilaisuuden tarpeisiinne. Ota yhteyttä!

Lomapalkan laskenta

 

Pääsääntö kuukausipalkkaisen toimihenkilön lomapalkan suuruuden määräämisessä on se, että palkka maksetaan samansuuruisena kuin työssä ollessa.

Vuosilomalaki 9 § 1 mom

Yleissäännös vuosilomapalkasta

Työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkkansa siten kuin tässä laissa säädetään.

Tätä pääsääntöä on täydennetty siten, että jos toimihenkilö palkka koostuu myös kiinteästä osasta ja muuttuvasta osasta, lomapalkka lasketaan kahdessa osassa. Kiinteä kuukausipalkka maksetaan normaalisti ja muuttuvista osista, kuten kokouspalkkioista, lasketaan keskimääräinen päiväpalkka. Keskimääräinen päiväpalkka saadaan laskemalla lomanmääräytymisvuoden (1.4-31.3 välinen aika) aikana maksetut tai erääntyneet palkat lasketaan yhteen ja jaetaan kyseisen lomanmääräytymisvuoden tehtyjen työpäivien lukumäärällä  eli lasketaan keskiarvo. Tämä summa lisätään kuukausipalkan perusteella maksettavan lomapalkan päälle.

LOMAPALKKAAN LISÄTTÄVÄ SUMMA = (KOKOUSPALKKIO 1 + KOKOUSPALKKIO 2 + …) / LOMANMÄÄRÄYTYMISVUODEN TYÖPÄIVÄT * LOMAPÄIVIEN MÄÄRÄN MUKAINEN KERROIN (alla olevasta taulukosta)

Vuosilomalaki 10 § 1 mom

Viikko- tai kuukausipalkkaan perustuva vuosilomapalkka

Työntekijällä, jonka palkka on sovittu viikolta tai sitä pidemmältä ajalta, on oikeus saada tämä palkkansa myös vuosiloman ajalta. Jos työntekijälle on lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta viikko- tai kuukausipalkan lisäksi maksettu tai erääntynyt maksettavaksi muuta palkkaa, joka ei määräydy tilapäisten olosuhteiden perusteella, tämän palkan osuus lasketaan vuosilomapalkkaan siten kuin 11 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Vuosilomalaki 12 § 1 ja 2 mom

Keskipäiväpalkkaan perustuva vuosilomapalkka

Muun kuin viikko- tai kuukausipalkalla työskentelevän sellaisen työntekijän vuosilomapalkka, joka sopimuksen mukaan työskentelee vähintään 14 päivänä kalenterikuukaudessa, lasketaan kertomalla hänen keskipäiväpalkkansa lomapäivien määrän perusteella määräytyvällä kertoimella:

Lomapäivien   määrä

Kerroin

2

1,8

3

2,7

4

3,6

5

4,5

6

5,4

7

6,3

8

7,2

9

8,1

10

9,0

11

9,9

12

10,8

13

11,8

14

12,7

15

13,6

16

14,5

17

15,5

18

16,4

19

17,4

20

18,3

21

19,3

22

20,3

23

21,3

24

22,2

25

23,2

26

24,1

27

25,0

28

25,9

29

26,9

30

27,8

Jos lomapäivien määrä on suurempi kuin 30, kerrointa korotetaan luvulla 0,9 lomapäivää kohden.

Keskipäiväpalkka lasketaan siten, että lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta työntekijälle maksettu tai maksettavaksi erääntynyt palkka, hätätyöstä ja lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä peruspalkan lisäksi maksettavaa korotusta lukuun ottamatta, jaetaan lomanmääräytymisvuoden aikana tehtyjen työpäivien määrällä, johon lisätään laissa säädetyn vuorokautisen säännöllisen työajan tai, jos laissa ei ole säädetty säännöllisen vuorokautisen työajan enimmäismäärää, sopimuksessa sovitun säännöllisen työajan lisäksi tehtyjen työtuntien kahdeksasosa.